OWGiS

OWGiS

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SPRZEDAŻY

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji i Sprzedaży (OWGiS) stosuje się do wszystkich umów sprzedaży, w których stroną sprzedającą jest Inter-Car Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suchym Lesie z siedzibą przy ul. Obornickiej 174. W przypadku uznania niektórych postanowień niniejszych warunków za nieważne, pozostałe postanowienia OWGiS wiążą strony w pozostałym zakresie.
 2. Kupujący oświadcza, iż akceptuje OWGiS w całości oraz co do każdego z postanowień. Złożenie zamówienia przez Kupującego, przyjęcie zamówienia Kupującego przez Inter-Car lub zawarcie umowy sprzedaży oznacza akceptację OWGiS i włączenie ich do stosunku umownego powstałego między stronami.
 3. Strony mogą wyłączyć stosowanie poszczególnych postanowień OWGiS w drodze indywidualnego porozumienia zawartego przed złożeniem zamówienia lub zawarciem umowy sprzedaży. Inter-Car musi wyraźnie potwierdzić wyłączenie stosowania postanowień OWGiS wobec Kupującego. W razie sprzeczności treści umowy z OWGiS strony są związane umową.
 4. Kupujący może działać wyłącznie przez swoich właściwie umocowanych przedstawicieli, tj. osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych), wspólników zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocników spółki (w przypadku spółek osobowych), bądź członków zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocników spółki (w przypadku spółki kapitałowej). W razie wątpliwości co do umocowania osoby składającej zamówienie lub zawierającej umowę, Inter-Car może zażądać dostarczenia w terminie 3 dni oryginału pełnomocnictwa lub jego notarialnego podpisu (w przypadku spółki handlowej wraz z oryginałem odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego), celem wykazania umocowania, pod rygorem odmowy realizacji zamówienia, podpisania umowy, bądź pod rygorem odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy/przyjęcia zamówienia do realizacji – bez spełniania dodatkowych warunków.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego, bądź akceptacja oferty złożonej przez Inter-Car może odbyć się ustnie, telefonicznie, drogą faksową lub pocztą elektroniczną. Inter-Car wymaga od Kupującego potwierdzenia zamówienia na piśmie, złożenia zamówienia na piśmie, bądź pisemnej akceptacji oferty złożonej przez Inter-Car. Zdanie ostatnie punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
 6. Oferta składana przez Sprzedającego nie jest wiążąca i może być w każdej chwili anulowana.
 7. Jeżeli ze złożonej Kupującemu przez Inter-Car oferty nie wynika nic innego, oferta Inter-Car może być przyjęta bez żadnych zastrzeżeń, ani uzupełnień treści. Dotyczy to w szczególności ilości, cen jednostkowych, udzielonych rabatów, terminów i warunków płatności, sposobu dostawy oraz terminu związania ofertą. W razie wątpliwości, obowiązują ceny wynikające z ogólnie dostępnego cennika Inter-Car. Ceny nie zawierają podatku VAT.
 8. Ceny skalkulowane są loco Suchy Las.
 9. Jeżeli w ofercie złożonej przez Inter-Car nie określono terminu związania ofertą, oferta przestaje wiązać, jeżeli nie została przyjęta niezwłocznie przez Kupującego. Inter-Car może również odwołać taka ofertę przed jej przyjęciem przez Kupującego. W każdym przypadku, oferta złożona przez Inter-Car nie wiąże dłużej niż przez 7 dni kalendarzowych.
 10. Inter-Car może określić w umowie, ofercie, bądź informacji handlowej, iż określone towary zalicza do nietypowych. Zamówienie towarów nietypowych wymaga uiszczenia przedpłaty w wysokości 50%
  ceny brutto towaru nietypowego, chyba że Inter-Car wyraźnie wskaże, iż w danym przypadku rezygnuje z ustalania i pobrania przedpłaty. Wysokość przedpłaty jest ustalana przed przyjęciem zamówienia do realizacji lub przed zawarciem umowy, pod rygorem odmowy realizacji zamówienia/umowy w tym zakresie. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia na towary nietypowe Inter-Car zastrzega prawo do zatrzymania kwoty przedpłaty, jako zadatku. Nadto Inter- Car może dochodzić od Kupującego pozostałej części uzgodnionej ceny za towary nietypowe (ponad kwotę zadatku), niezależnie od wysokości poniesionej szkody. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia na towary nietypowe, jeżeli nie pobrano wcześniej przedpłaty, Inter-Car może dochodzić od Kupującego całej ceny za towary nietypowe, niezależnie od wysokości poniesionej szkody.
 11. Rękojmia Inter-Car za sprzedany towar jest wyłączona.
 12. Producent udziela gwarancji na towar na okres 2 lata od dnia wydania towaru. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego montażu towaru, użytkowania oraz wykorzystania towaru niezgodnie z przeznaczeniem albo w sytuacji, gdy Kupujący wyraził zgodę na dostawę towaru o uzgodnionej, niższej jakości.
 13. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, Kupujący jest zobowiązany pisemnie zawiadomić Inter-Car o wadzie w terminie 14 dnia od jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Jednocześnie Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowaną rzecz, na swój koszt do siedziby Gwaranta, względnie wskazać miejsce, w którym ta rzecz się znajduje.
 14. W nagłych przypadkach, Inter-Car może dostarczyć zamienny towar w miejsce reklamowanego, o ile będzie taki materiał posiadał aktualne na magazynie, co nie przesądza o zasadności reklamacji. Kupujący zobowiązany będzie zapłacić za wydany towar w przypadku, gdy Inter-Car nie uzna złożonej reklamacji. Do tego czasu, towar pozostaje własnością Inter-Car.
 15. Inter-Car zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia lub zawiadomić Kupującego o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, jeżeli jej rozpoznanie w tym terminie nie było możliwe. Brak odpowiedzi ze strony Inter-Car w tym terminie, nie stanowi podstawy do uznania, że reklamacja był zasadna.
 16. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za zasadną, Inter-Car podejmuje decyzję o naprawie rzeczy lub dostarczenie nowego towaru znajdującego się w ofercie Inter-Car. Koszt uznanej reklamacji ponosi Inter-Car.
 17. W wyjątkowych sytuacjach, gdy naprawa rzeczy nie jest możliwa, a Inter-Car nie może dostarczyć rzeczy wolnej od wad, Inter-Car może zaproponować udzielenie rabatu na reklamowany towar lub zaproponować inny towar w miejsce reklamowanego.
 18. Uznanie reklamacji za zasadną nie stanowi podstawy do jakichkolwiek dalszych roszczeń ze strony Kupującego z tytułu odszkodowania (utracone korzyści lub naprawienie szkody).
 19. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane prze osoby trzecie.
 20. Kupujący akceptuje 10 % tolerancję dotyczącą ilości, wymiaru, ciężaru zakupionego produktu.
 21. Kupujący został poinformowany o fakcie, iż poliester Flexline Basic nie jest odporny na promienie UV oraz nie posiada dopuszczenia do kontaktu z żywnością.
 22. Kupujący został poinformowany, że poliester posiada na rolce błędy produkcyjne, które są zaznaczone na protokole i na etykiecie rolki.
 23. Termin dostawy jest ustalony przez strony. Warunkiem dotrzymania terminu jest uzgodnienie przez strony wszystkich istotnych elementów umowy, w szczególności ceny i parametrów technicznych towaru oraz wykonanie przez Kupującego jego obowiązków (np. dokonanie przedpłaty, dostarczenie żądanych dokumentów). W przypadku niespełnienia przez Kupującego jego obowiązków termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu, chyba, że za niespełnienie tych obowiązków odpowiada Inter-Car.
 24. Strajki, zakłócenia w ruchu, zakłócenia w komunikacji, wojna, wandalizm, choroby pracowników, finansowe problemy dostawców, siła wyższa oraz inne zdarzenia, za które Inter-Car nie ponosi odpowiedzialności (ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności dotyczących dostawców Inter-Car), powodują, że ustalony termin dostawy ulega wydłużeniu. Inter-Car powiadomi, możliwie jak najszybciej, Kupującego o przewidywanym czasie trwania tych okoliczności.
 25. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeśli do momentu jego upływu opuścił magazyn Inter-Car lub Inter-Car poinformował Kupującego o gotowości do wydania towaru lub Kupujący (lub osoba działająca na jego zlecenie) odebrał towar. Inter-Car może wydawać towar w częściach.
 26. W przypadku opóźnienia w wysyłce lub odbiorze towaru z powodów leżących po stronie Kupującego, Inter-Car jest uprawniony do obciążenia Kupującego wynikłymi z opóźnienia kosztami zgodnie z cennikiem stosowanym przez danego przewoźnika.
 27. W przypadku dostawy zakupionego towaru na miejsce wskazane przez Kupującego, Kupujący ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze kompletność przesyłki, stosownie do dokumentów przewozowych, a w razie zniszczenia, zagubienia, bądź uszkodzenia przesyłki w całości lub w części, spisać protokół szkody oraz dopełnić formalności wymaganych krajowym i międzynarodowym prawem przewozowym.
 28. Do czasu uiszczenia pełnej ceny za towar, pozostaje on własnością Inter-Car. Jeżeli Kupujący sprzeda towar objęty zastrzeżeniem prawa własności, Inter-Car może żądać, aby Kupujący przeniósł na niego roszczenia Kupującego o zapłatę ceny do wysokości wierzytelności przysługującej Inter-Car wobec Kupującego.
 29. Inter-Car nie przyjmuje zwrotów towarów, ani nie jest obowiązany do odkupu towarów. Odstąpienie od umowy przez Kupującego jest możliwe wyłącznie za zapłatą odstępnego w wysokości wartości przedmiotu zamówienia/ceny sprzedaży brutto i terminie nie późniejszym, niż data płatności za towar wskazana na fakturze VAT.
 30. W rozliczeniu transakcji Inter-Car wystawia Kupującemu fakturę VAT. Odbierający towar i fakturę VAT ma obowiązek złożenia własnoręcznego podpisu na fakturze VAT pod rygorem odmowy wydania towaru. W przypadku odbioru towaru w innym terminie, aniżeli wystawienie faktury, nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia od obowiązku zapłaty. Kupujący ma prawo żądać wydania duplikatu faktury, zgodnie z przepisami podatkowymi.
 31. Jeżeli nic innego nie wynika z oferty Inter-Car, zaakceptowanego zamówienia lub umowy, należność za towar płatna jest najpóźniej w terminie określonym w fakturze VAT. Za datę płatności ceny przelewem uznaje się datę uznania rachunku bankowego Inter-Car. Inne sposoby płatności i rozliczenia ceny wymagają indywidualnych uzgodnień.
 32. Za opóźnienie płatności Inter-Car należą się odsetki ustawowe. W przypadku opóźnienia w płatnościach powyżej 14 dni, Inter-Car ma prawo żądać według własnego uznania, wydania towaru stanowiącego jego własność lub zapłaty ceny.
 33. Opóźnienie w płatnościach ze strony Kupującego, zwalnia Inter-Car ze wszystkich obowiązków, objętych zawartą przez strony umową.
 34. O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, wszelki roszczenia odszkodowawcze (w szczególności wynikające z naruszeń postanowień umowy oraz związane ze szkodami, które nie powstały w zakupionym towaru) zostaną wyłączone, chyba że sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa. Inter-Car nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem sprzedanego towaru w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz warunkami technicznymi.
 35. Umowę poczytuje się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Inter-Car otrzymania oświadczenia o przyjęciu oferty i OWGiS oraz za zawartą w miejscu siedziby Inter-Car.
 36. Wszelkie zmiany w OWGiS muszą być pisemnie zaakceptowane pod rygorem nieważności.
 37. Wszelkie spory wynikające ze stosunków handlowych rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Inter-Car.
 38. Niniejsze OWGiS obowiązuje od dnia 01.01.2014 r.